ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

ЭНЭХҮҮ ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ НЬ ХАРИЛЦАГЧ МОНГОЛИА ИМПАКТ ФИНАНС ББСБ ХХК-ИАС КЮ-МОНИ ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН ПЛАТФОРМООР ДАМЖУУЛАН ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХТАЙ ХОЛБООТОЙГООР ТАЛУУДЫН ХООРОНДЫН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ СУУРЬ БАРИМТ БИЧИГ БОЛНО. ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ НЬ КЮ-МОНИ ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН ПЛАТФОРМ ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮҮСГЭСЭН, ИЛГЭЭСЭН ТОДОРХОЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХАДГАЛАХ, УГ ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НѲХЦѲЛД ЗААСАН ЗОРИЛГООР АШИГЛАХ, ТҮҮНД БОЛОВСРУУЛАЛТ ХИЙХ ЭРХИЙГ ОЛГОХ ЭРХ ЗҮЙН ҮР ДАГАВАР БҮХИЙ ХУУЛЬ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ ЮМ. КЮ-МОНИ ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН ПЛАТФОРМЫН ЗҮГЭЭС ХАРИЛЦАГЧИЙН БҮРТГҮҮЛСЭН ГАР УТСАНД ИЛГЭЭХ 6 ОРОНТОЙ БАТАЛГААЖУУЛАХ КОДЫГ БАТАЛГААЖУУЛАХ КОД ХЭСЭГТ ОРУУЛАН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НѲХЦѲЛТЭЙ ТАНИЛЦАН ЗѲВШѲѲРѲХ ТОВЧЫГ ДАРСНААР ХАРИЛЦАГЧ УГ ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НѲХЦѲЛИЙГ ХҮЛЭЭН ЗѲВШѲѲРЧ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРСАН ГЭЖ ҮЗНЭ.

ЭНЭХҮҮ ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ НЬ ХАРИЛЦАГЧ МОНГОЛИА ИМПАКТ ФИНАНС ББСБ ХХК-ИАС КЮ-МОНИ ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН ПЛАТФОРМООР ДАМЖУУЛАН ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХТАЙ ХОЛБООТОЙГООР ТАЛУУДЫН ХООРОНДЫН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ СУУРЬ БАРИМТ БИЧИГ БОЛНО. ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ НЬ КЮ-МОНИ ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН ПЛАТФОРМ ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮҮСГЭСЭН, ИЛГЭЭСЭН ТОДОРХОЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХАДГАЛАХ, УГ ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НѲХЦѲЛД ЗААСАН ЗОРИЛГООР АШИГЛАХ, ТҮҮНД БОЛОВСРУУЛАЛТ ХИЙХ ЭРХИЙГ ОЛГОХ ЭРХ ЗҮЙН ҮР ДАГАВАР БҮХИЙ ХУУЛЬ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ ЮМ. КЮ-МОНИ ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН ПЛАТФОРМЫН ЗҮГЭЭС ХАРИЛЦАГЧИЙН БҮРТГҮҮЛСЭН ГАР УТСАНД ИЛГЭЭХ 6 ОРОНТОЙ БАТАЛГААЖУУЛАХ КОДЫГ БАТАЛГААЖУУЛАХ КОД ХЭСЭГТ ОРУУЛАН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НѲХЦѲЛТЭЙ ТАНИЛЦАН ЗѲВШѲѲРѲХ ТОВЧЫГ ДАРСНААР ХАРИЛЦАГЧ УГ ЦАХИМ ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРСАН ГЭЖ ҮЗНЭ.